archerson logo
Archerson Workspaces

Şirket Kurmak: Farklar Nelerdir?

22/02/2020

Şahıs Şirketi ile Limited Şirket Arasındaki Farklar Start-up, bizim bildiğimiz adıyla girişim şirketi, dinamik yapısı sayesinde hızlı adaptasyon kabiliyetine sahip ve değişkendir. Bu noktada sizin de girişiminiz için, özellikle hukuki anlamda değişken ve dinamik bir sistemde ilerlemeniz faydalı olacaktır.  Şahıs şirketleri, ortakları ile şirketlerin mal varlığı açısından bütünleştiği şirket tipleridir. Bu şirket tiplerinin avantajı, diğerlerine kıyasla daha kolay kurulabilmesi ve daha düşük masraflı olmasıdır. Şahıs şirketi tiplerinin girişimler tarafından ilk etapta tercih edilmesinin sebebi de bu iki unsurun kattığı dinamik yapıdır. Şahıs şirketi kurmak her ne kadar kolay olsa da ortaklık yapısı itibariyle çoğu girişimin uzun vadeli ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte değildir. Özellikle ortaklıkların doğrudan şahsa endeksli olduğu bu yapıda, ortakların değişmesi diğer şirket tiplerine göre daha güçtür. Girişimci açısından dinamik yapının avantajları karşısında Yatırımcı açısından ortaklık değişkenliğinin güç olması, ilk etapta olmasa dahi sonrasında şirketleşmenin devamı ve yatırımların meyvelerinin toplanacağı dönem açısından sorun teşkil edebilecektir.Limited şirket kaba tabiriyle belirli bir iktisadi amaç doğrultusunda kurulan tüzel kişiliğe haiz ve birden çok ortaklı olarak kurulabilen şirket tipidir. Bu bağlamda girişimler açısından limited şirket kurulması, iktisadi amaç doğrultusunda olması ve şahıs şirketine kıyasla ortaklarının şahsi sorumluluklarının daha kısıtlı olması açılarından ilk etapta mantıklı görünebilir. Ancak, şahıs şirketinden farklı olarak limited şirketin kurulabilmesi için esas sermaye alt limiti bulunmaktadır. An itibariyle bu limit Türk Ticaret Kanunu’nun 580. maddesi uyarınca 10.000,00 TL’dir.Çoğu girişim kuruluş aşamasında böyle bir kapitale sahip olmadığından ötürü şahıs şirketi şeklinde kurulmakta, ticari faaliyetlerine başladıktan sonra şirketleşme sürecine ve o süreçteki kapitale göre ya anonim şirket ya da limited şirkete evrilmektedir. Uygulamada sıkça görülen bu evrilmenin sebebi, kapital akışı büyüdükçe daha sağlam bir yapılaşmanın gereksinim haline gelmesidir. Girişimi bir kıvılcım olarak düşünürsek, ateş büyüdükçe etrafına dizdiğimiz taşlar bu yapılaşmaları simgeler. Ateş büyüdükçe kontrol etmesi güçleşir ve sizin de bu ateşi kontrol altına almanız için sağlam bir yapılaşmaya gitmeniz gerekecektir. Limited Şirket mi Şahıs Şirketi mi? Limited şirket ve şahıs şirketi birbirinden çok farklı iki mekanizmaya sahiptir. Siz de girişiminiz için en doğru olan şirket modelini belirlerken öncelikle imkanlarınızı ve hedeflerinizi değerlendirmelisiniz. Uzun vadede limited şirket, şahıs şirketine kıyasla daha avantajlı olabilir; ancak kısa vadeli hedeflerinizi hızlıca yerine getirmek açısından meşakkatli bir sürece sizi yönlendirebilir. Limited şirketin şahıs şirketine kıyasla farklarından en önemlisi daha sağlam bir yapılanmaya sahip olmasıdır.Limited şirkette roller her zaman keskin olmasa da belirlidir. Şahıs şirketinde dışa karşı bütün sorumluluk tek kişidedir ve yapı, şirket bünyesindeki kişilerin kendi aralarında kurdukları sözlü veya yazılı ortaklığın kurallarına tabi olacaktır. Bu noktada ikili bir sonuç ortaya çıkmaktadır: hemen faaliyete başlayarak fikrini hayata geçirmeyi ve ticari kapasitesi arttıkça tüzel kişilik aşamalarına atlamayı tercih edenler açısından şahıs şirketi, ticari faaliyete sermaye ile girerek belirli bir iktisadi amaç doğrultusunda daha sağlam bir yapı ile şirketini ilerletmek isteyenler açısından ise limited şirket önerilebilir. Her aşamada bu konuda uzman hukukçular ve mali müşavirlerden destek almanız kıvılcım aşamasındaki şirketinizin daha güzel bir ateşe dönüşmesine faydalı olacaktır. ANONİM ŞİRKET Bir diğer şirket türü olan Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız mal varlığıyla sorumlu bulunan şirkettir. Türkiye’de yaklaşık 100.000 anonim şirket bulunmaktadır. Pay sahipleri, limited şirkette olduğu gibi sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile sorumludur. Anonim şirketler, yine limited şirketler de olduğu gibi kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve konular için kurulabilir. Şirket kuruluş sermayesi en az 50.000 ₺’dir. Kayıtlı sermaye sisteminin seçilmesi durumunda ise şirket sermayesi en az 100.000 ₺ olmalıdır. Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin en az %25’i tescilden önce, geriye kalan kısım ise şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenir. Anonim şirket; kurucuların, kanuna uygun olarak düzenlenmiş ve sermayenin tamamını ödemeyi şartsız taahhüt ettikleri imzalarının noterce onaylandığı esas sözleşme ile kurulmuş olur.Pay taahhüt edip esas sözleşmeyi imzalayan gerçek ve tüzel kişiler anonim şirket kurucularıdır. Anonim şirketin kurulabilmesi için pay sahibi olan bir ya da daha fazla kurucunun varlığı şarttır. Anonim şirket kuruluşu, limited kuruluşuyla neredeyse aynıdır.Anonim şirketlerde ilk yönetim kurulu üyeleri esas sözleşme ile atanır. Yönetim kurulu yeni yasayla birlikte artık tek kişiden bile oluşabilir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini üçüncü kişilere devredebilir. Anonim şirketler, limited şirketlerden farklı olarak halka açılabilir ve ödünç para temini amacıyla tahvil çıkarabilirler. Ayrıca şirket hisse devirlerini noter huzurunda yapmak zorunda değildir. Anonim şirketler, hisselerini iktisaptan 2 yıl geçtikten sonra satmaları halinde, şirket ortaklarına değer artışından dolayı vergi ödenmez. Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesi olmayan ortakların kamu borçlarından dolayı sorumluluğu yoktur. Limited şirketlerde ise her ortak hissesi oranında sorumludur.Anonim şirket kuruluşu ve işletilmesi limited şirkete göre daha ayrıntılıdır. Ancak son dönemde yasalarda yapılan değişikliklerle birlikte anonim şirket ve limited şirket türleri birbirine oldukça benzemeye başlamıştır. Bu iki şirket türünden birinin diğerine karşı üstünlüğü yoktur. Ancak bazı farklı durumlarda bu iki şirket türünün birbirine karşı avantaj ve dezavantajı olabilir. İster limited şirket olsun ister anonim şirket olsun şirket büyüklüğü arttıkça profesyonel yapılara olan ihtiyaç ta artmaktadır.